باغ لاله ها در گذر زمان

ابتدا در باغ لاله ها گیاهانی همچون گلایل و بعد مارگیریت و لیلیوم کشت میشده اما در سال ۱۳۶۰ قسمتی از باغ به کشت لاله اختصاص داده شد . سرانجام طی سالیان بعد هر ساله بر میزان زیر کشت لاله افزوده شد .
همچنین هر ساله طراحی کاشت لاله ها و برخی قسمتها برای تنوع بیشتر در این باغ دستخوش تغیراتی میگردد .