کاشت لاله در پارکها و سطوح شهری

با توجه به اینکه همه هموطنان امکان دسترسی به باغ لاله ها را در محدوده زمانی خاص نداشتند از جمله اقدامات شرکت مهدلاله ها پیشنهاد کاشت لاله به مسئولین شهری در مناطق مختلف بود .

از جمله فعالیتهای شرکت مهدلاله ها احداث اولین پارک لاله های کشور در پارک شریعتی تهران ، کاشت لاله در تهران ، رشت و مشهد اشاره کرد .