نگهداری فضای سبز و خدمات باغ موزه قصر

نگهداری فضای سبز باغ موزه قصر  از سال ۹۲ تاکنون واقع در تهران ، انتهای خیابان مطهری ، خیابان پلیس

 

 

EAF298F1-8FBD-4DF7-B092-561B2190C6C45C9F000F-DFFA-45A5-BE98-B071208CC249A076122F-510E-42DD-A5C5-8B1084904112