احداث و نگهداری فضای سبز شرکت مالیبل سایپا

احداث و نگهداری فضای سبز شرکت مالیبل سایپا واقع در جاده مخصوص تهران کرج