طراحی و اجرای فضای سبز مجلس شورای اسلامی

احداث فضای سبز مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴

 

 

 

 

 

 

 

2 4