احداث فضای سبز بخشی از پارک ۵۰ هکتاری پامچال تهران

احداث بخشی از فضای سبز ۵۰ هکتاری ‍‍پامچال واقع در شهر تهران